PROVOZNÍ ŘÁD sportovních hal FbŠ Bohemians

Sportovní hala je určena k následujícímu užití: 

 • Sportovní činnost FbŠ Bohemians (tréninky, turnaje, utkání, příměstské tábory, kulturní akce,…) 
 • Florbalové akce jiných subjektů (tréninky, turnaje, utkání,…) 
 • Sportovní pronájmy mládeže a dospělých (školní výuka TV, sportovní kroužky, volnočasové sportovní aktivity,…) 
 • Florbal, badminton, případně jiné schválené sporty 
 • Sportovní halu mohou užívat pouze oprávnění účastníci provozu, a to výhradně k tomu určených časech 

Účastníkem provozu sportovní haly se rozumí: 

 • Hráč – člen FbŠ Bohemians 
 • Trenér – člen FbŠ Bohemians 
 • Činovník – člen FbŠ Bohemians 
 • Hráč, trenér, činovník – účastník pronájmu nemateřského oddílu 
 • Jiný podnájemce s platnou smlouvou (např. učitel, žák, student – účastník výuky, turnaje, podnájmu) 
 • rodič, divák 

Účastník provozu sportovní haly je povinen: 

 • Chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobil újmu na zdraví, nebo na životě sobě, nebo jinému účastníkovi provozu haly a přilehlého okolí. 
 • Chovat se tak, aby nedošlo k újmě na hmotném majetku vlastním, či jiného účastníka provozu haly (ztráta, krádež, poničení). 
 • Chovat se tak, aby nedošlo k újmě na hmotném majetku provozovatele haly a přilehlého okolí (poškození majetku, ztráta, krádež). 
 • Dbát pokynů správce haly a ostatních k tomu pověřených osob (kustod, vedení FbŠ Bohemians, trenér,…). V případě porušení provozního řádu nebo jiných norem uhradit neprodleně pronajímateli vzniklou škodu a dále smluvní pokutu dle sazebníku, který je přílohou tohoto řádu. 
 • Před vstupem do prostoru šaten (zpevněná plocha) očistit obuv na místech k tomu vyhrazených. 
 • Převzít osobně od kustoda sportovní haly šatny včetně klíčů a této osobě po skončení cvičební hodiny tyto prostory předat včetně klíčů. 
 • Do haly vstupovat po přezutí, nebo po opatření bot návleky. 
 • Na hrací plochu je vstup možný pouze v čisté sálové obuvi. 
 • Zdržovat se v prostorách sportovního areálu pouze po dobu nezbytně nutnou (10 min. před započetím vlastní akce a 20 min. po skončení vlastní akce). 
 • Pro vstup do areálu a pro jeho opuštění používat pouze cesty k tomu určené. 
 • Podnájemce haly zodpovídá, že účastníci jeho aktivity budou veškerou činnost provozovat pouze pod dozorem jím určené, kvalifikované, plnoleté osoby a plně zodpovídá za bezpečnost členů svého podnájmu (zejména dětí). 
 • Udržovat čistotu v celém areálu (využívání odpadkových košů a popelnic, třídit plasty). 
 • Udržovat v čistotě hrací plochu a sportovní vybavení (skvrny od podrážek, plivání, rozlévání nápojů…) 
 • Šetřit vodou a energiemi. 
 • Využívat pouze smluvně zapůjčené sportovní vybavení (mantinely, časomíra, stojany na badminton,…) 
 • Ochránit svůj movitý majetek (mobilní telefony, notebooky, šperky, hodinky, klíčky od automobilů,…). Provozovatel sportovní haly za nevhodné uschování výše zmíněného nenese zodpovědnost. 
 • Dodržovat platné protipožární směrnice. 
 • Dodržovat veškeré běžné i mimořádné hygienické normy. 
 • Převzít, udržovat a předat pronajaté prostory v řádném stavu. Je povinen po svém podnájmu uvést předmět podnájmu do původního stavu, uklidit náčiní, nářadí, nepořádek (branky, lavičky, mantinely, časomíru,…, plastové láhve, atd.). 
 • Neprodleně oznámit pronajímateli (správce, kustod) potřebu oprav v areálu. Nesplněním této povinnosti bere na sebe zodpovědnost za vzniklé škody. 
 • Uhradit vzniklou škodu, pokud vznikla jeho zaviněním. 
 • Podnájemce se zavazuje seznámit účastníky svého podnájmu s tímto PROVOZNÍM ŘÁDEM sportovní haly FbŠ Bohemians. 
 • Umožnit pronajímateli (FbŠ Bohemians) kontrolu dodržování povinností účastníka provozu sportovní haly. 
 • Zabezpečit vhodné sportovní vybavení (oblečení, obuv, náčiní,…) svých svěřenců, zvláště dětí. 

Účastníku provozu sportovní haly je zakázáno zejména: 

 • Jakékoli ničení a znečišťování areálu a sportovní haly. 
 • Požívání jakýchkoli návykových látek (alkohol, cigarety včetně elektronických, drogy) v celém sportovním areálu a jeho okolí. 
 • Vstupovat do areálu se psy a jinými živočichy. 
 • Manipulovat s nouzovým východem mimo situace, které to nezbytně vyžadují. 
 • Do areálu nosit zbraně, předměty nebezpečné (ohrožující zdraví a život), chemikálie, látky, předměty, zavazadla a oděvy znečišťující areál haly. 
 • Do prostor sportovní haly vstupovat s kočárky, jízdními koly, koloběžkami, kolečkovými bruslemi, atd. 
 • Vstupovat na hrací plochu v neadekvátní obuvi (obuv k venkovnímu použití, sportovní obuv zašpiněná, obuv se špinící podrážkou,…). 
 • V pronajatých hodinách provozovat činnost která by byla jakkoli v rozporu s platnými právními předpisy, mravními normami a pravidly slušného chování. 

Tento PROVOZNÍ ŘÁD sportovní haly FbŠ Bohemians je viditelně vyvěšen v areálu sportovní haly a je součástí internetových stránek FbŠ Bohemians (www.fbsbohemians.cz). 

Stávající verze PROVOZNÍHO ŘÁDU sportovní haly FbŠ Bohemians je platná od 20.8.2020. 

Za FbŠ Bohemians
Jakub Doubrava 
Provozní ředitel

Image
Image

PARTNEŘI

Image
Image
Image
Image
Image
Image